آموزش مدیریت لیست های ایمیل

Email List & Contact Manage

مانیتور فعالیت های ایمیلی

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

چه تعداد ایمیل های شما ارسال شده؟ چه تعداد باز و یا حتی کلیک شده و یا ایمیل های نامعتبر بوده اند؟در بخش گزارشات ببینید

A Brand with ❤ ZAGROX.com