آموزش ارسال ایمیل مارکتینگ انبوه

راهنمای ارسال خبرنامه به لیست ایمیل ها و ساخت کمپین های ایمیل گروهی

بهترین زمان ارسال ایمیل

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

با کمک این ابزار شما می توانید بهترین زمان برای ارسال بهینه را در پنل ایمیل مارکتینگ تنظیم کنید. 

A Brand with ❤ ZAGROX.com