آموزش ارسال ایمیل مارکتینگ انبوه

راهنمای ارسال خبرنامه به لیست ایمیل ها و ساخت کمپین های ایمیل گروهی

راهنمای ساخت کمپین ایمیل تبلیغاتی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

پس از اضافه کردن ایمیل مخاطبان و طراحی قالب خبرنامه نوبت به ساخت کمپین است. با ساخت کمپین شما تنظیمات مخاطبان هدف، انتخاب خبرنامه، زمان ارسال، موضوع و فرستنده ایمیل را بهمراه ابزار بیشتر مدیریت خواهید کرد.

A Brand with ❤ ZAGROX.com