آموزش مدیریت لیست های ایمیل

راهنمای اضافه کردن ایمیل و مدیریت مشترکین خبرنامه

ساخت سگمنت ایمیل مارکتینگ

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
ارسال ایمیل های هدفمند با استفاده از ابزار سگمنت و دسته بندی مخاطبان لیست ایمیل های شما
A Brand with ❤ ZAGROX.com