آموزش مدیریت لیست های ایمیل

راهنمای اضافه کردن ایمیل و مدیریت مشترکین خبرنامه

ساخت فیلد اختصاصی مشترکین

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

برای مخاطبان و مشترکین خود فیلد های اختصاصی درست کنید و اطلاعات آنها را در بانک ایمیل خود وارد کنید. 

A Brand with ❤ ZAGROX.com