آموزش مدیریت لیست های ایمیل

راهنمای اضافه کردن ایمیل و مدیریت مشترکین خبرنامه

ساخت یک سگمنت جدید

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 
چگونه از ابزار مدیریت مخاطبان ایمیل برای سگمنت سازی در ارسال کمپین تبلیغات ایمیلی خود استفاده کنید؟ 
A Brand with ❤ ZAGROX.com