آموزش مدیریت لیست های ایمیل

راهنمای اضافه کردن ایمیل و مدیریت مشترکین خبرنامه

ساخت سگمنت مخاطبان ایمیل

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

برای مخاطبان خود سگمنت های متفاوت بسازید و برای ارسال های هدفمند خود از آن استفاده کنید. 

A Brand with ❤ ZAGROX.com