آموزش مدیریت لیست های ایمیل

راهنمای اضافه کردن ایمیل و مدیریت مشترکین خبرنامه

سگمنت و لیست مخاطبان

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

اطلاعات آموزشی بیشتر درباره سگمنت کردن مشترکین و مدیریت لیست های بانک ایمیل

A Brand with ❤ ZAGROX.com