ساخت سگمنت ایمیل مارکتینگ

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
ارسال ایمیل های هدفمند با استفاده از ابزار سگمنت و دسته بندی مخاطبان لیست ایمیل های شما