ساخت فرم ایمیلی دوبار تایید

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

با کمک این راهنما شما فرم هایی میسازید که کاربران باید با دریافت لینک جدید عضویت خود را در خبرنامه یا برنامه شما تایید کنند.