ساخت سگمنت مخاطبان ایمیل

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

برای مخاطبان خود سگمنت های متفاوت بسازید و برای ارسال های هدفمند خود از آن استفاده کنید.