مانیتور فعالیت های ایمیل

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

چه تعداد ایمیل های شما ارسال شده؟ چه تعداد باز و یا حتی کلیک شده و یا ایمیل های نامعتبر بوده اند؟در بخش گزارشات ببینید