گزارش ایمیل باز و کلیک شده

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

از آمار و گزارشات ایمیل های ارسال شده، ایمیل ها باز شده و ایمیل های کلیک شده بر اساس گراف های متنوع مطلع شوید