ارسال ایمیل اتومات به مخاطب جدید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

اگر شخص جدیدی به لیست مخاطبان شما اضافه شد به صورت اتومات یک ایمیل برای آنها مانند ایمیل خوش آمدگویی ارسال کنید.