آموزش ایمیل مارکتیگ

Email marketing Video Tutorials

درباره ساخت کمپین ایمیل

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
در این ویدیو با کمپین ایمیل مارکتینگ آشنا می شوید تا برای ارسال های خود به آسانی کمپین بسازید و مدیریت کنید. 
A Brand with ❤ ZAGROX.com