آموزش ایمیل مارکتیگ

Email marketing Video Tutorials

ساخت فرم ایمیلی دوبار تایید

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

با کمک این راهنما شما فرم هایی میسازید که کاربران باید با دریافت لینک جدید عضویت خود را در خبرنامه یا برنامه شما تایید کنند.

A Brand with ❤ ZAGROX.com