آموزش ایمیل مارکتیگ

Email marketing Video Tutorials

ساخت یک سگمنت جدید

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 
چگونه از ابزار مدیریت مخاطبان ایمیل برای سگمنت سازی در ارسال کمپین تبلیغات ایمیلی خود استفاده کنید؟ 
A Brand with ❤ ZAGROX.com