آموزش ایمیل مارکتیگ

Email marketing Video Tutorials

سگمنت و لیست مخاطبان

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

اطلاعات آموزشی بیشتر درباره سگمنت کردن مشترکین و مدیریت لیست های بانک ایمیل

A Brand with ❤ ZAGROX.com