آموزش ایمیل مارکتیگ

Email marketing Video Tutorials

ارسال ایمیل اتومات به مخاطب جدید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

اگر شخص جدیدی به لیست مخاطبان شما اضافه شد به صورت اتومات یک ایمیل برای آنها مانند ایمیل خوش آمدگویی ارسال کنید. 

A Brand with ❤ ZAGROX.com