وضعیت های مختلف مشترکین ایمیل

در پنل ایمیل میلزیلا هر آدرس ایمیل یک مشترک محسوب می شود و هر مشترک یک وضعیت (Status) مشخص دارد. وضعیت مشترکین شما در پنل ایمیل میلزیلا مهم است. وضعیت مشترکین تعیین می کند که ارسال ایمیل به کدامیک از مشترکین امکان پذیر است. وضعیت های مختلف مشترکین در پنل ایمیل میلزیلا:   وضعیت های […]