ٌWelcome to Mailzila Newsletter Builder

Unable to view? Read it Online

Image
Image
Image
Image
Image
در گام سوم ایمیل ها بر اساس جدول زمانی مشخص شده ارسال می گردند، بعد از چند روز و هفته گزارشهای متفاوت از کمپین بازاریابی ایمیل برای شما تهیه می شود.
Image
در گام دوم اطلاعات خود را در قالب فایل ورد بهمراه تصاویر دلخواه در تیکت جدید ضمیمه و ارسال کنید تا طراحان ما یک خبرنامه استاندارد برای شما آماده کنند.

Image

If you no longer wish to receive mail from us, you can Unsubscribe
{accountaddress}