آموزش ایمیل مارکتینگ

Mailzila Video Tutorials

mailzila activity v

آشنایی با پنل ایمیل میلزیلا

ویدئو آشنایی با امکانات پنل ایمیل مارکتینگ میلزیلا

آموزش بررسی اسپم دامنه و آی پی

ویدیو آموزش نحوه برسی اسپم بودن یا نبودن دامنه و آی پی

آموزش تایید دامنه در پنل

ویدئو آشنایی نحوه اتصال پنل ایمیل میلزیلا به دامنه شما

آموزش مدیریت مشترکین ایمیل

ویدئو آموزش مدیریت مشترکین ایمیل در پنل میلزیلا

آموزش طراحی خبرنامه ایمیل

ویدیو آموزش طراحی خبرنامه ایمیل در پنل میلزیلا

آموزش ارسال کمپین ایمیل

ویدئو آموزش ساخت و ارسال کمپین ایمیل در پنل میلزیلا

آموزش مشاهده گزارشات ارسال

ویدیو آموزش نحوه مشاهده گزارش ایمیل های ارسال شده از پنل

اعتبار ارسال ایمیل چیست؟

ویدئو آموزش مشاهده اعتبار ارسال در پنل میلزیلا

آموزش ساخت فرم اشتراک خبرنامه

ویدیو آموزش نحوه ساخت فرم اشتراک خبرنامه ایمیل در پنل میلزیلا

آموزش ساخت فرم آنلاین

ویدئو آموزش نحوه ساخت فرم آنلاین ایمیل در پنل میلزیلا