شروع

برای ارسال ایمیل از پنل باید سایت داشته باشیم؟

آدرس فرستنده ایمیل ها قابل تنظیم است؟

نام میلزیلا در ایمیل های ارسالی درج می شود؟

نام میلزیلا در ایمیل های ارسالی درج می شود؟

چه تعداد ایمیل در روز می توان ارسال کرد؟

ایمیل های ارسالی به اینباکس می روند؟

چرا ایمیل ها به پوشه پروموشن می روند؟

دلیل لود نشدن صفحه پنل چیست؟

چرا بعد از آپلود لیست تعدادی از ایمیل ها Inactive می شوند؟

چرا هنگام آپلود لیست خطا دریافت میکنم؟

پنل رایگان امکان شارژ مجدد دارد؟

پنل رایگان امکان شارژ مجدد دارد؟

برای ارسال ایمیل از پنل باید 

ارسال